Słownik Legal Tech

Big Law

Branżowy pseudonim dla największych krajowych firm prawniczych.


Big Tech

Odnosi się do największych firm technologicznych, takich jak Apple, Google, Amazon i Facebook, które mają nadmierny wpływ na rynek.


Blockchain

Technologia przechowywania i przesyłania informacji, rozwiązanie to jest przejrzyste, bezpieczne i działające bez centralnego organu kontrolnego.

W ramach rozszerzenia, blockchain jest bazą danych, która zawiera historię wszystkich wymian między użytkownikami od momentu jej utworzenia. Ta baza danych jest bezpieczna i rozproszona: jest współdzielona przez różnych użytkowników, bez pośredników, co pozwala każdemu na sprawdzenie ważności łańcucha informacji.

 


Business Intelligence

Odnosi się do aplikacji, infrastruktur, narzędzi i praktyk, które zapewniają dostęp do informacji i umożliwiają ich analizowanie w celu poprawy i optymalizacji decyzji i wydajności biznesu.


Distributed Ledger Technology (DLT)

Cyfrowy system rejestracji transakcji dotyczących aktywów, w którym transakcje i ich szczegóły są rejestrowane w wielu miejscach w tym samym czasie. W przeciwieństwie do tradycyjnych baz danych, księgi rozproszone nie posiadają centralnego magazynu danych ani funkcji administracyjnych.


Inteligentny kontrakt (Smart contract)

Samowykonalne umowy, których warunki umowy pomiędzy kontrahentami są bezpośrednio wpisywane w wiersze kodu. Kod i umowy w nim zawarte istnieją w rozproszonej, zdecentralizowanej sieci bloków. Inteligentne umowy pozwalają na zawieranie zaufanych transakcji i umów pomiędzy różnymi, anonimowymi stronami bez konieczności posiadania organu centralnego, systemu prawnego lub zewnętrznego mechanizmu egzekwowania prawa. Dzięki nim transakcje są identyfikowalne, przejrzyste i nieodwracalne.


Internet rzeczy (Internet of things – IoT)

Wzajemne połączenie Internetu z obiektami fizycznymi, miejscami i środowiskami oraz wyznaczenie coraz większej liczby obiektów podłączonych do Internetu, umożliwiając tym samym komunikację między naszymi tzw. dobrami fizycznymi a ich cyfrowym życiem.


Legal Tech

Odnosi się do wykorzystania technologii i oprogramowania w ramach świadczenia usług prawnych.


LPO

Akronim dla Legal process outsourcing. Odnosi się do praktyki kancelarii prawnej lub korporacji uzyskującej usługi wsparcia prawnego od zewnętrznej kancelarii prawnej lub firmy świadczącej usługi prawne.


Machine Learning

Dziedzina badań nad sztuczną inteligencją, w której wykorzystuje się podejścia statystyczne w celu umożliwienia komputerom “uczenia się” na podstawie danych w celu poprawy ich wydajności w rozwiązywaniu zadań bez wyraźnego programowania dla każdego z nich. Mówiąc szerzej, dotyczy to projektowania, analizy, rozwoju i wdrażania takich metod.


Natural Language Processing

Poddziedziny informatyki, inżynierii informacyjnej i sztucznej inteligencji związane z interakcjami między komputerami a ludzkimi (naturalnymi) językami, w szczególności z programowaniem komputerów do przetwarzania i analizy dużych ilości danych w języku naturalnym.


Open Data

Surowe informacje publicznie dostępne, które mają być swobodnie dostępne w celu ponownego i swobodnego wykorzystywania.


Open Source

Metoda inżynierii oprogramowania, która polega na rozwijaniu oprogramowania lub składników oprogramowania i umożliwia swobodny dostęp do wytworzonego kodu źródłowego.
Również wszelkie programy, których kody są otwarte do bezpłatnego użytku lub powielania ,pozwalając na swobodną wymianę wiedzy komputerowej.


Predictive Analytics

Dziedzina analizy statystycznej, która pozyskuje informacje z danych w celu przewidywania przyszłych tendencji i wzorców zachowań.


SEO

Akronim dla Search Engine Optimization. Może być zdefiniowany jako sztuka pozycjonowania witryny, strony internetowej lub aplikacji w pierwszych naturalnych wynikach wyszukiwań w internecie przez użytkowników.


SLA

Akronim dla Service Level Agreement. Umowa pomiędzy (wewnętrznym lub zewnętrznym) dostawcą usług  a użytkownikiem końcowym, która określa poziom usług oczekiwany od dostawcy usług. Umowy SLA są oparte na wynikach, ponieważ ich celem jest w szczególności określenie, co klient otrzyma.


Sztuczna Inteligencja

 Inteligencja demonstrowana przez maszyny, w przeciwieństwie do naturalnej inteligencji wykazywanej przez ludzi i inne zwierzęta


Token

Aktywa cyfrowe, które mogą być przekazywane w Internecie bez powielania między dwoma graczami i bez konieczności uzyskania zgody strony trzeciej.